Adatkezelési tájékoztató

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a webshop üzemeltetéséhez és használatához, valamint a Futballkártya kiváltásához és használatához kapcsolódó adatkezelési tevékenységről


FONTOS! Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag azon adatkezelésekre vonatkozik, melyek esetében az adatkezelő a Magyar Labdarúgó Szövetség, nevezetesen a Futballkártyával, a központi jegyrendszerrel, a központi klubkártya rendszerrel és az MLSZ által szervezett sporteseményekkel összefüggő adatkezelésekre.
Egy klub által szervezett sportesemény, valamint a klubhoz kapcsolódó klubkártya és belépőjegy értékesítésre vonatkozó információk tekintetében az adott klub adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Az adatkezeléssel kapcsolatos gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszok gyűjteménye, az értelmezést ábrákkal segítve érhető el a meccsjegy.mlsz.hu címen a „Gyakran Ismételt Kérdések/Adatvédelem” menüpont alatt.

1. Bevezetés

A Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D., a továbbiakban MLSZ, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával (www.mlsz.hu) illetve az általa üzemeltetett központi jegyrendszerrel és központi klubkártya rendszerrel kapcsolatos minden szövetségi adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e szabályokat és elvárásokat minden, a rendszerek üzemeltetésében vele közreműködő harmadik személlyel (jegyértékesítők, stb.) is érvényesítteti.

Az MLSZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben értesíti a felhasználókat.

A tájékoztató módosítása nem lehet visszamenő hatályú, azonban hatálybalépésétől kezdődően valamennyi, az adatkezelő rendezvényeire már kiváltott és érvényes jegyre, bérletre és futballkártyára, ezek tulajdonosaira, valamint az adatkezelő által használt, beléptető rendszerrel ellátott stadionokba dokumentáltan belépő személyekre is kiterjed.

Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, azt felteheti postai úton (1386 Budapest 62, Pf. 906/1.) vagy e-mailben (mlsz@mlsz.hu).

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben a klubkártya MLSZ részére kialakított verziója, a Futballkártya (a továbbiakban együtt: klubkártya) tulajdonosaira, azok igénylőire, az adatkezelőre, annak adatfeldolgozóira, az adatkezelő által szervezett sportrendezvényekre jegyet vagy bérletet kiváltó, azokra dokumentáltan belépő személyekre, továbbá az adatkezelő közreműködésével szervezett külföldi rendezvényre az adatkezelőn vagy jegyértékesítési partnerén keresztül, illetőleg a meccsjegy.mlsz.hu oldalon névre szóló jegyet vásárló nézőkre.

Egy klub által szervezett sportesemény, valamint a klubhoz kapcsolódó klubkártya adatkezelései tekintetében az adott klub adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Az MLSZ csupán koordinátorként biztosítja, hogy a helyi klubkártya rendszerek és a jegyértékesítési rendszer működjön, a rendszerek egymással kommunikáljanak, mindezek informatikai háttérét professzionális szolgáltatók biztosítsák. Az MLSZ sem a klubokhoz kötődő klubkártyák birtokosainak, sem a klubcsapatok rendezvényeire belépőjegyet vásárló szurkolók személyes adataihoz nem fér hozzá. Az egyes klubcsapatok sem férnek hozzá más klubokhoz vagy az MLSZ-hez kötődő szurkolók személyes adataihoz, kivéve, ha az általuk szervezett rendezvényre más klubcsapat, vagy az MLSZ által kibocsátott klubkártyával vásárolnak jegyet a szurkolók.

A tájékoztató visszavonásig érvényes és hatályos.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az MLSZ weboldalán, a meccsjegy.mlsz.hu és a klubkartya.mlsz.hu címek alatt.

2. Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Magyar Labdarúgó Szövetség

Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Kánai út 2/D
Az adatkezelő postacíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Az adatkezelő e-mail címe: mlsz@mlsz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 577 9500
Fax: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504

3. Az adatfeldolgozók megjelölése, elérhetőségei

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
cégjegyzékszám: 01-09-074755
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
elektronikus levélcíme: info@nador.hu
honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a központi jegyrendszer támogatását adja, a központi klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
cégjegyzékszám: 01-09-718803
elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu
honlapja: www.e-corvina.hu

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztése során ismerhet meg személyes adatokat.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
elektronikus levélcíme: info@tex.hu
klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu

A honlapja: www.tex.hu

A Futballkártya kibocsátója az MLSZ.

A TEX Hungary Kft. az MLSZ jegyértékesítője, a Futballkártyák kiállítója, a vevőszolgálati feladatok ellátója.

A TEX al-adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az www.tex.hu/mlsz címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők az MLSZ által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
cégjegyzékszám: 01-09-369537
elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft megbízásából a rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.

A központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer kapcsán saját klubkártya birtokosai és saját rendezvényei tekintetében adatkezelőnek a rendszerekben jegyet, bérletet vagy klubkártyát kibocsátó sportszervezet (mint a rendezvény szervezője) minősül.

4. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények szabályozzák:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet;
 • az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Az adatkezelő alapvetően két egymástól teljesen elkülönülő adatkört kezel.

Ennek megfelelően az egyik adatkörben a személyes adatok rögzítésének, tárolásának a jogalapja – az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban – a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazás (a továbbiakban: törvényi adatkezelés).

A kapcsolattartáshoz, valamint a marketing célú adatkezeléshez, illetőleg a webshopban a névre szóló jegyvásárláshoz és a számla kiállításához megadandó adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kizárólag az érintett hozzájárulása lehet (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

A rendőrség által kezelt Sportrendészeti Nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésén és a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

5. A kezelhető személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg. Eszerint, a belépőjeggyel vagy bérlettel, klubkártyával rendelkező személy

 1. neve,
 2. születési helye és ideje,
 3. anyja neve,
 4. lakcíme

kezelendő.

Az MLSZ nem rögzít, és nem kezel biometrikus sablont.

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az adatkezelő elhatározásából csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján a valamennyi sportrendezvényre vonatkozó kizárás legrövidebb időtartama hat hónap lehet, és legfeljebb két évig terjedhet, illetve meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás hat hónaptól négy évig tarthat. A kizárás kezdőidőpontját és időtartamát az MLSZ az elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. A lakcímadat a határozat kézbesítését követően törlésre kerül.

A Sportrendészeti Nyilvántartásból történő adatlekérdezéshez az informatikai rendszer alapvetően az érintett nevét, születési helyét és idejét használja fel. Adategyezőség esetén az adatlekérdezés további személyes adatra is kiterjedhet (anyja neve).

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, előzetesen egyértelműen és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, és/vagy a futballkártya webes regisztrációja és igénylése során feltöltött adatok kezelhetők.

Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból az adatkezelő csak a kártyabirtokos

 1. nevét;
 2. klubkártya számát;
 3. elektronikus levélcímét;
 4. telefonszámát;
 5. lakcímét;
 6. aláírását
vagy ezek közül a rendelkezésére bocsátott adatokat kezeli.

Megadott marketing hozzájárulás esetén az egyénre szabott kereskedelmi kommunikáció céljából a meglátogatott mérkőzések számát és jellegét is nyilvántartjuk.

A kapcsolattartási célból folytatott adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kommunikáció biztosítása, a hozzájáruláson alapuló marketing célú adatkezelés során az érintettek részére tájékoztatásokat küldünk sport- és egyéb rendezvényekről, hasznos egyéb információkról, kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, továbbá kereskedelmi ajánlatokat teszünk.

A klubkártya rendszer működése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes működés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következő adatok kezelése:

 1. kártyaszám;
 2. klubtag kategória;
 3. kártyaigénylés dátuma és időpontja;
 4. a kártya átvételének helye;
 5. előregisztrált-e;
 6. PIN kód (4 jegyű számsor, a kártya biztonságának növelésére);
 7. a tag, illetve a törvényes képviselő aláírása;
 8. 16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képviselő (jellemzően szülő) neve és címe.
 9. elektronikus felületen történő igénylés/kapcsolattartás esetén az érintett elektronikus levélcíme.

A Futballkártya nyomtatásához, vagy az MLSZ közreműködésével kialakított klubkártya rendszerben a klubkártya nyomtatásához az adatkezelő rendelkezésére bocsátott fénykép a nyomtatáskor automatizáltan törlésre kerül.

A Futballkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történő előzetes regisztráció alkalmával a kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget semmilyen olyan kár és/vagy hátrány miatt, amely abból fakad, hogy a Futballkártya tulajdonosa nem adta meg elektronikus levélcímét annak kapcsolattartási célú kezeléséhez.

  Ezek a hátrányok különösen az alábbiak lehetnek:
 • kártya érvényességének lejárta az erről szóló figyelmeztetés nélkül;
 • a kártya meghosszabbításának ellehetetlenülése;
 • az előző pontból fakadó klubtagság és esetlegesen gyűjtött kedvezmények elvesztése; elveszett kártya megtalálása esetén és az értesítés lehetetlensége folytán a kártya érvénytelenítése;
 • a kártya felhasználása, esetleges kedvezmények igénybevétele, megváltozott általános szerződési feltételek, adatkezelési vagy más, Futballkártyához kapcsolódó tájékoztatók és/vagy értesítések elmaradásából fakadó anyagi vagy nem anyagi természetű károk,
 • a Tájékoztató 10. pontjában az érintettet megillető jogok elektronikus formában történő gyakorlásának ellehetetlenülése, stb.

A webshop igénybevételéhez szükséges regisztráció alkalmával az érintett hozzájárulása és az adatok önkéntes megadását követően az alábbi személyes adatait kezeljük:

 1. neve,
 2. elektronikus levélcíme;
 3. telefonszáma
 4. számlázási címe.

Online előzetes regisztráció során a klubkartya.mlsz.hu oldal a weboldal látogatásokat az oldal biztonságos működésének érdekében, az esetleges visszaélések megelőzése és felderítése céljából naplózza. A naplófájl tartalmazza a látogatás dátumát és időpontját, a meglátogatott weboldal címét, a látogató számítógépének IP címét, proxy esetén a proxy szerver IP címét, valamint a felhasználó operációs rendszerére és böngészőjére vonatkozó adatokat.
Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogatók személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A meccsjegy.mlsz.hu oldal cookie-t használ és Google Analytics kódot rögzít.

6. Az adatkezelés időtartama

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belépőjegy, bérlet, illetve a Futballkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen időtartam elteltével, vagy a Futballkártya, valamint jegy vagy bérlet érvénytelenítésekor, visszaváltása esetén a személyes adatokat a rendszer – hatóság vagy az adatkezelő eltérő rendelkezése hiányában – automatikusan törli.

A kibocsátott vagy meghosszabbított Futballkártyák felnőtt felhasználók esetében a klubkártya kiállításától számított 10 évig, 18 év alatti személyek esetében 5 évig érvényesek.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a fenti időtartam elteltéig kezelhetők.

Amennyiben a kártyaigénylő nem veszi át az online felületen igényelt kártyáját, 30 nap elteltével törlésre kerülnek az adatai és az esetlegesen elkészült kártyát is megsemmisítjük.

A honlap naplófájljaiban az adatokat 365 napig tároljuk.

A webshop igénybevétele esetében a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az utolsó jegyvásárlástól számított 5 évig kezeljük, majd automatikusan és előzetes értesítés nélkül töröljük.

Az Infotv. értelmében az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezeket az adatokat az adatkezelő az Infotv. 15. § (3) bekezdése alapján 5 évig tartja nyilván. A személyes adatok törlését követően csak a kártyaszám, kártya nélküli vásárlás esetén a jegy vonalkódja birtokában tudunk az adatkezelésről felvilágosítást adni.

A visszaadott Futballkártyákat a törlés kérésétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül megsemmisítjük. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulói nyilatkozatot a hozzájárulás visszavonását követő legrövidebb időn belül megsemmisítjük.

7. Sportrendészeti célú adatkezelések

A Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésére tekintettel a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a Sportrendészeti Nyilvántartás adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján az adatkezelő, az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező szerv a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a Sportrendészeti Nyilvántartásból.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és személyes adatait egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

Beléptető rendszer alkalmazása esetén, amennyiben a szervező a klubkártya használatát kötelezővé tette, a szervező a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa által bemutatott klubkártyához hozzárendelt, a törvényi adatkezelés körébe tartozó adatokkal.

A Sporttörvény 72/B. § (5) bekezdése alapján a belépőjegy, a bérlet, vagy a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapon belül az érintett néző nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

A rendező a kizárás érdekében a rögzített személyes adatokat átadja a szervezőnek.

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a Sportrendészeti Nyilvántartásba.

A Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdése szerint a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és a klubkártya adatai alapján megállapítani.

Írásbeli szerződés alapján, az adatkezelő nevében az általa eseti jelleggel megbízott rendező szerv a beléptetéskor a személyazonosság igazolása érdekében bemutatott, ezt a célt szolgáló okmányban, a belépőjegyen és bérleten, valamint a klubkártyán feltüntetett és a törvényben meghatározott személyes adatokat megismerheti. Arról jegyzetet csak abban az esetben készíthet, ha a sportlétesítményből eltávolítandó néző személyazonosságát kell megállapítania és az adat a kizárás lefolytatásához szükséges. A jegyzet tartalma nem terjeszkedhet túl a törvény felhatalmazása által kezelhető személyes adatok körén. Az így megismert adatokat a rendező csak a sportrendezvény szervezője vagy a helyszínre érkező hatóság részére történő átadás érdekében használhatja fel.

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre - a jegyvásárlás folyamata

Amennyiben az érintett nem a klubkártyáját kibocsátó klub rendezvényére vásárol belépőjegyet, klubkártyája felhasználásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelője, személyes adatait a mérkőzés szervezője és adatfeldolgozói részére a központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer útján továbbítsa.

A jegyvásárlási folyamatban a Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, de egyébként is a jegyvásárlási szándékkal az érintett kívánságát vélelmezve a következő személyek ismerik meg az adatokat a jegyértékesítési cél teljesítése érdekében:

I. Klubkártya használatával történő vásárlásnál – általában

a) hazai stadion pénztárában: Ebben az esetben csak a mérkőzést szervező klub és adatfeldolgozói (pl. a pénztáros, aki a klub alkalmazottja, vagy alvállalkozója) látják az adatokat.

b) a vendég csapat pénztárában: Amennyiben a vendég klub árusítja a belépőjegyeket az idegenbeli mérkőzésre a vendégszurkolók részére, ezt a szervező klub (adatkezelő) megbízásából teszi, azaz adatkezelő adatfeldolgozójaként jár el. Ilyen esetekben a vendég klub (vagy pénztárosa) rögzíti és tölti fel a személyes adatokat a mérkőzés szervezője részére. A vendég csapat pénztárosa látja az adatokat, ezen túlmenően a mérkőzés szervezője (a hazai klub) férhet hozzá az adatokhoz.

c) viszonteladónál: A Ticket Expressz (TEX) országos hálózatában belépőjegyet vásárló szurkolók személyes adatait a TEX, mint a klubok (és az MLSZ) adatfeldolgozója látja, azokhoz a mérkőzés szervezője férhet hozzá.

d) interneten veszi meg a jegyét: A meccsjegy.mlsz.hu oldalon történő jegyvásárláskor az érintett saját maga adja meg kártyaszámát és PIN kódját a rendszernek, amely a klubkártya regiszter útján bekéri az adatkezelő klubtól a személyes adatokat. A személyes adatok csak akkor kerülnek mentésre, ha az érintett megvásárolja a jegyet. Jegyvásárláskor a szurkoló saját maga küldi el személyes adatait a mérkőzés szervezőjének. A klubkártya kibocsátó klub (vagy Futballkártyák esetében az MLSZ) csak statisztikai adatokat kap arról, hogy a szurkoló vásárolt egy jegyet az idegenbeli mérkőzésre, de erre is csak abban az esetben kerül sor, ha a szurkoló hozzájárult adatai marketing célú kezeléséhez. A személyes adatokhoz csak a mérkőzés szervezője és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a webshop igénybevételéhez és az arra vonatkozó kapcsolattartáshoz megadott személyes adatokhoz, csak a Jegymester Kft., mint az oldalt üzemeltető Nádor Rendszerház Kft. alvállalkozója fér hozzá. Az így kezelt személyes adatok, 3. személy részére nem kerülnek továbbításra.

II. FTC és DVSC által szervezett mérkőzések esetében

A két klub mérkőzéseire saját jegyértékesítési rendszerükben lehet jegyet vásárolni, a központi jegyrendszert csak a vendégszurkolók veszik igénybe. Az adatokat csak a mérkőzés szervezője (FTC, DVSC) és adatfeldolgozóik látják. A személyes adatokhoz csak a mérkőzés szervezője és adatfeldolgozói (pl. pénztáros, TEX) férhetnek hozzá. A jegyvásárlás során az adatok útja az I. d) pontban írtakkal megegyező. Az FTC és a DVSC adatkezeléséről további tájékoztatás tőlük, mint adatkezelőktől kérhető.

III. Klubkártya nélküli jegyvásárlásnál

A pénztáros rögzíti az adatokat a jegyrendszerbe, ahhoz csak a szervező és adatfeldolgozói férnek hozzá.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az MLSZ közreműködésével létrehozott informatikai rendszer garantálja, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz csak az erre jogosultak férhetnek hozzá személyenként kiadott felhasználónév és jelszó birtokában;
 • a rendszerben létrehozott szerepkörök biztosítják, hogy mindenki csak a munkájához szükséges mértékben férjen hozzá az adatokhoz;
 • a személyes adatokkal kapcsolatos, az Infotv. 3. § 10. pontjában meghatározott műveleteket a rendszer rögzíti, azokat a rendszerhez csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek végezhetik el;
 • a Sportrendészeti Nyilvántartásból történő lekérdezés, valamint valamennyi elektronikus adattovábbítás során az informatikai rendszerek között a személyes adatok titkosított formában kerülnek továbbításra. A jegyet vásárló személy adatait ún hash algoritmussal kódolva (az adat személyes jellegétől megfosztva) küldi meg a sportrendezvény szervezője a rendőrség részére. A rendőrség a nyilvántartásában tartott adatokat ugyanazzal a hash algoritmussal kódolja, a megküldött és a nyilvántartott adatokat összevetve megállapítja, hogy a vásárló eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt áll-e, és a választ a rendszer visszaküldi a szervezőnek. A rendőrség az el nem tiltott személy személyes adatairól nem szerez tudomást.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kijelentik, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjék a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelően gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megismert személyes adatokat törvény alapján arra nem jogosult 3. személynek, vagy jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személynek és/vagy az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

Az adatkezelő az Infotv. 15. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítási és a 15. § (1a) bekezdés szerinti incidens nyilvántartást vezet.

Webes jegyvásárlás során a személyes adatokhoz csak helyes kártyaszám és megfelelő PIN kód kombinációjával lehet hozzáférni. A klubkártyák a pénztárakban PIN kód nélkül is használhatók, amennyiben a kártyák fizikailag is jelen vannak.

A klub, mint adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozói hozzáférnek a személyes adatokhoz, de minden klub csak a saját adatait látja. Az MLSZ csak a Futballkártyások és a rendezvényeire jegyet váltók adatait látja.

A rendszerek egymás között titkosított VPN (virtuális magánhálózat) hálózaton keresztül kommunikálnak (OpenVPN SSL), tanúsítvány alapú hitelesítéssel.

A webshop, a központi jegyrendszer, valamint a központi klubkártya rendszer oldalait biztonságos, titkosított (SSL) kapcsolaton keresztül érheti el, így a felhasználó adatai maximális biztonságban vannak. Tanúsítványunkat ellenőrizheti az alábbi képre/linkre kattintva.

NetLock
https://www.netlock.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/ssl_szerver.tem&tid=ZM2XP1lqYo2w_hMqcalBYb57l

10. Az érintettet megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga,
 • az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törléséhez való jog.

Annak a nézőnek, aki érvényes belépőjegy birtokában a sportrendezvényt nem kívánja megtekinteni és a jegyét visszaadja a jegyrendszerben, illetőleg annak a nézőnek, aki a klubkártyája érvénytelenítését kezdeményezi a klubkártya, valamint a jegyrendszerben tárolt adatai megsemmisítéséhez van joga.

Az érintett személy tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés befejeződését követően a személyes adatokat a rendszerekből és nyilvántartásokból töröljük, így ekkor az adatok felhasználásáról már csak a klubkártya szám (belépőjegy vagy bérlet esetében a vonalkód részét képező számsor) birtokában kérhet tájékoztatást az érintett.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben, legfeljebb azonban 25 napon belül tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a kötelező adatkezelés kivételével nyilvántartott egyéb személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett az Infotv. 21. § (1) bekezdése értelmében tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A hozzájáruláson alapuló adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását az érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezelőnél, vagy a kártya kibocsátójánál. A visszavonásról a fenti címzettek soron kívül tájékoztatják a rendszer üzemeltetőjét a visszavonás érvényesítése érdekében.

Az érintett, a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak módosítását vagy hozzájárulásának visszavonását ingyenesen kezdeményezheti a futballkartya@tex.hu címre küldött elektronikus levélben, amennyiben klubkártyával rendelkezik, akkor az Interneten a klubkartya.mlsz.hu oldalra belépve, önállóan is elvégezheti. Amennyiben az érintett az MLSZ-től hírlevelet, direktmarketing, vagy a klubkártya érvényességéhez kapcsolódó kapcsolattartási célú üzenetet kap, a levélben elhelyezett linkre kattintva is visszavonhatja hozzájárulását.

Az igénylő/vásárló által megadott elektronikus levélcímről a futballkartya@tex.hu elektronikus levélcímre érkező kérést az adatkezelő vagy megbízottja akkor tekinti az érintett kifejezett akaratának, ha a kérését az adatkezelő vagy adatfeldolgozója külön kérésére az érintett e-mailben is megerősíti. Az adattörlés csak a megerősítő e-mail megérkezését követően történik meg.

A törvény felhatalmazása alapján kezelt személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó igényét az érintett bejelentheti személyesen az adatkezelőnél, illetve a klubkártya kiváltásának helyszínén, valamint postai úton, az adatváltozást igazoló eredeti okmány (pl. házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím megszerzését igazoló okirat, stb.) hiteles másolata, avagy személyes adatainak teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt megküldésével.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben bárki úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő, vagy a megbízásából direktmarketing tevékenységet végző személy vagy vállalkozás megsértette a Grt. rendelkezéseit, jogosult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás megindítására.

12. Az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:

NAIH-79027/2014. Futballkártya elkészítéséhez és kiadásához rendelt kapcsolattartásra vonatkozó adatkezelés.

NAIH-78898/2014. Futballkártya kiváltói részére hírlevelek és egyedi kedvezményes ajánlatok megküldésére vonatkozó adatkezelés.

NAIH-126370/2017. Futballkártya kibocsájtásával kapcsolatos adatkezelés

NAIH-70172/2013. Webáruház üzemeltetéséhez, valamint névre szóló jegyek és bérletek értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelés.

Hatályba lépés kezdete: 2017. augusztus 04.

a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével külföldön szervezett válogatott mérkőzésekre kiutazó, belépőjegyet igényelt nézők személyes adatainak kezeléséről


A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) elkötelezett a birtokába jutott személyes adatok védelme érdekében. Jelen jogi közlemény kibocsátásával az MLSZ és jegyértékesítő partnere kötelezettséget vállal abban a tekintetben, hogy a címben jelölt adatkezelés során kifejtett tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az általa megismert személyes adatok védelme érdekében minden szükséges intézkedést megtesz.

Az MLSZ a tárgyban jelölt adatgyűjtést és az adatok feldolgozását csak az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében végzi.

A magyar válogatott részvételével játszott külföldi mérkőzéseken a magyar jogszabályok mellett a sporteseménynek otthont adó stadion és/vagy sportszervezet pályarendszabályai minden nézőre kötelezők.

  A személyes adatok megadásával

 • a néző kijelenti, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azt magára nézve kötelezőnek tekinti;
 • a belépőjegy vásárlója kijelenti, hogy a személyes adatok érintettje azok kezeléséhez és továbbításához hozzájárult, valamint vállalja a felelősséget arra vonatkozóan, hogy az általa megadott személyes adatok valósak és az adatokkal a megfelelő keretek között rendelkezik.
 • az érintett kijelenti, hogy valamennyi jegyigénylő az MLSZ vagy a jegyértékesítő partnere erre kijelölt munkatársa felszólítására, a belépőjegy átvétele érdekében, a voucher átadásakor személyazonosságát igazolja.
  • Tájékoztatjuk, hogy a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (2) bekezdése szerint vétséget követ el, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

   1) A Tájékoztató hatálya

   Jelen tájékoztató csak a magyar válogatott részvételével külföldön megrendezett, azon mérkőzésekre jegyet váltó nézőkre (a továbbiakban: érintett) terjed ki, amelyek esetében a jegyértékesítés személyes adatok megadásához kötött. Ennek szükségességéről az MLSZ, vagy megbízásából jegyértékesítő partnere a jegyértékesítés megkezdésével egyidőben ad tájékoztatást.

   A Tájékoztató kibocsátásától kezdve érvényes annak megváltoztatásáig vagy visszavonásáig. Az MLSZ fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről hirdetményi úton, a https://meccsjegy.mlsz.hu weboldalon nyújt előzetes tájékoztatást.

   Az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszer, on-line jegyértékesítési rendszer és ezek működése tekintetében – a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre – a https://meccsjegy.mlsz.hu weboldalon elhelyezett, „a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a webshop üzemeltetéséhez és használatához, valamint a futballkártya kiváltásához kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi tevékenységről" szóló adatkezelési tájékoztató értelemszerűen érvényes.

   A Tájékoztató csak az érintettekre, az adatkezelő(k)re és az adatfeldolgozó(k)ra érvényes.

   2) A kezelt adatok köre

   • az érintett neve;
   • az érintett születési helye;
   • az érintett születési ideje;
   • amennyiben a vásárlás klubkártyával történik, az érintett klubkártya száma;
   • amennyiben futball- vagy klubkártyája igénylésekor ezt megadta, az érintett anyja neve;
   • a jegyvásárlás alkalmával kiadott voucher száma az érintettekhez kapcsolódóan.
   • Személyi Igazolvány száma [a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (12) bekezdés szerinti okmányazonosító] vagy az utazásra használt Útlevél számával [a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti útlevél szám].

   3) Az adatkezelés célja

   Az adatkezelés célja, hogy a külföldön rendezett mérkőzések esetében a néző által esetlegesen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a sportlétesítmény/sportszervezet pályarendszabályai által tiltott tevékenység következtében az MLSZ-t ért kár áthárításához szükséges információk rendelkezésre állhassanak.

   Az MLSZ az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szabályai értelmében – szurkolói magatartásával okozott kárért vétkességtől független felelősség terheli. Erre tekintettel, az UEFA és a FIFA előírja, hogy hogy:

   • a jegyek csak akkor kerüljenek terjesztésre, ha dokumentumokkal igazolásra kerül annak a nézőnek a személyazonossága, akinek a jegy eladásra kerül;
   • a megvásárolt jegyeket csak azok a nézők használhassák fel, akik személyes adatai rendelkezésre állnak;
   • a rendelkezésre álló jegyek ne kerüljenek jogosulatlan magánszemélyek vagy szervezetek birtokába, valamint feketepiaci értékesítésre.

   Arra tekintettel, hogy a rendszerben a személyes adatok felvitelével és a jegyárak kifizetésével az érintett több személy részére is jelezheti jegyvásárlási szándékát, az MLSZ kizár minden arra vonatkozó felelősséget, ha az érintett vagy jegyvásárló valótlan személyes adatokat adott meg, illetőleg más vagy mások személyes adatait az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás, ezen személyek hozzájárulása nélkül, vagy céltól eltérően használta fel.

   Az MLSZ vagy jegyértékesítő partnere a belépőjegy lefoglalásáról és ellenértékének megfizetéséről szóló igazolás (a továbbiakban: voucher) bemutatásakor az érintettek személyes adatait egybeveti a voucheren szereplő személyes adatokkal és a belépőjegyet csak annak adja át, akinek személyes adatai megegyeznek a voucheren szereplő személyes adatokkal.

   Amennyiben az átvevő személy adatai nem egyeznek meg a voucherben jelölt személy személyes adataival, a belépőjegy nem kerül átadásra. Az ebből fakadó kár megtérítésére vonatkozó felelősségét az MLSZ kizárja.

   A belépőjegy természetesen csak olyan személynek adható át, akivel szemben az MLSZ vagy az erre jogosult hatóság nem hozott a sportról szóló 2004. évi I. törvény 73. §-a szerinti kizárás, eltiltás, vagy kitiltás intézkedést és nem szerepel az ugyanezen törvény 76/A. § szerinti sportrendészeti nyilvántartásban. Ennek tényéről az MLSZ és a hatóságok az érintetteket megfelelő módon tájékoztatták.

   4) Az adatkezelés jogalapja

   Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) 7. cikk f) pontja, mely alapján a személyes adatok akkor dolgozhatók fel, ha az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek az 1. cikk (1) bekezdése értelmében védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságjogok tekintetében.

   5) Az adatkezelő és elérhetőségei

   Magyar Labdarúgó Szövetség

   Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Kánai út 2/D
   Az adatkezelő postacíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
   Az adatkezelő e-mail címe: mlsz@mlsz.hu
   Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 577 9500
   Fax: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504

   6) Adatfeldolgozók és elérhetőségeik

   Nádor Rendszerház Kft., mint a rendszerek üzemeltetője

   Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
   Levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
   Elektronikus levélcíme: info@nador.hu
   Honlapja: www.nador.hu

   TEX Hungary Kft., mint az MLSZ jegyértékesítő partnere

   Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903
   Levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. elektronikus levélcíme: info@tex.hu,
   Elektronikus levélcíme klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu, jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu
   Honlapja: www.tex.hu

   TEX Hungary Kft. jegyértékesítő partnerei

   Felsorolásuk elérhető a http://www.tex.hu/mlsz/ weboldalon.

   7) Az adatkezelés időtartama

   A külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés kapcsán, a jegyvásárlás érdekében megadott személyes adatokat az adatok megadásától a mérkőzés befejezősét követő 40 napig kezeljük. Ezt követően a személyes adatokat töröljük.

   8) Az adatok megismerésére jogosultak köre

   A rendszerünkben kezelt adatokat csak az MLSZ és adatfeldolgozói jogosultak megismerni.

   9) Az adatok továbbítása

   Az adatok továbbítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben Magyarország, vagy a sportrendezvény helye szerinti ország illetékes közhatóságai ezt megfelelő jogalap birtokában kérik.

   Amennyiben a belépőjegyet az MLSZ helyett a külföldi szövetség állítja ki, a jegy megvásárlásával az érintettek hozzájárulnak, hogy a jegy kiállításhoz szükséges személyes adataikat az MLSZ vagy jegyértékesítő partnere a szervező részére megküldje.

   Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bek. b) pontjában kezelt adatokat (sportrendezvények látogatásától kitiltott, arról eltiltott, vagy abból kizárt személyek ott meghatározott adatait) a rendőrség ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a közrend és közbiztonság, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a nemzetközi rendőrségi együttműködési kötelezettségek teljesítése, továbbá mások jogainak védelme céljából – a külföldi rendőri szerv részére, valamint a rendezvények biztonságának védelme, a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezőjének, rendező alkalmazása esetén a rendezőnek, valamint a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személynek továbbíthatja.

   Az adatot tehát nem az MLSZ, hanem a rendőrség továbbíthatja a külföldi szervező számára, és erre tekintettel az MLSZ magára nézve kizár minden felelősséget abban a tekintetben, ha a belépőjeggyel rendelkező szurkolót bármilyen anyagi kár éri, mivel a mérkőzést megtekintetni azért nem tudja, mert a külföldi sportrendezvény szervezője a rendőrségről szóló törvény 91/J. § (2) bekezdése szerint kezelt adat alapján a belépést számára nem engedélyezi.

   10) Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

   Az érintettet megilleti

   • a tájékoztatáshoz való jog;
   • az adatok helyesbítéséhez való jog;
   • az adatok zárolásához való jog;
   • a tiltakozás joga;
   • az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törléséhez való jog.

   Az érintett az adatkezelés időtartamán belül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelés időtartamának elteltét követően tájékoztatás csak a voucher számára történő hivatkozással kérhető.

   Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

   Az adatkezelés befejeződését követően a személyes adatokat a rendszerekből és nyilvántartásokból töröljük.

   A Jogosult az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az MLSZ a rendszerben tárolt adatait helyesbítse.

   Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a kötelező adatkezelés kivételével nyilvántartott egyéb személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   Az érintett az Infotv. 21. § (1) bekezdése értelmében tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

   • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
   • törvényben meghatározott egyéb esetben.

   Az érintetteknek a rendszerünkben tárolt fenti adatai megsemmisítéséhez van joga. Az érintett személyes adatai megsemmisítését bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen kérheti az MLSZ-nél személyesen, vagy a jegyigenyles@mlsz.hu címre küldött elektronikus levélben.

   Az MLSZ a Jogosult által megadott elektronikus levélcímről a jegyigenyles@mlsz.hu elektronikus levélcímre érkező kérést akkor tekinti a Jogosult kifejezett akaratának, ha a kérését – az adatkezelő vagy adatfeldolgozója erre vonatkozó igénye esetén – az általa korábban megadott e-mail címről is megerősíti. Az adattörlés csak a megerősítő e-mail megérkezését követően történik meg.
   A személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség teljesítése esetén a belépőjegy nem kerül átadásra.

   11) Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85021/2015.

   Budapest, 2017. január 6.

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×